วันเวลาทำการ / การเดินทาง ลีเอนจาง สาขาคังนัม

วันเวลาทำการและวิธีการเดินทางมาโรงพยาบาลลีเอนจาง